Zgłoszenie uczestnictwa w panelach z referatem

Rejestracja uczestników III Kongresu Politologii oraz przesyłanie referatów w ramach paneli 

Formalne wymogi dotyczące paneli

 1. Panel dyskusyjny musi liczyć przynajmniej 5 uczestników, z co najmniej 3 różnych ośrodków naukowo-dydaktycznych lub badawczych.
 2. Decyzja o zakwalifikowaniu panelu otwartego lub zamkniętego do programu III Kongresu Politologii zostanie podjęta przez komitet organizacyjny w porozumieniu z osobą zgłaszającą panel po zakończeniu rejestracji uczestników.

Zasady ogólne dotyczące zgłaszania referatów do paneli

Zgłoszenie uczestnictwa w III Kongresie Politologii wymaga rejestracji elektronicznej (patrz też poniżej, sekcja: Ważne informacje).

 1. Prelegentami w panelu otwartym lub zamkniętym mogą być samodzielni i niesamodzielni pracownicy nauki, doktoranci oraz studenci.
 2. Zgłoszenia referatów prezentowanych w panelach otwartych lub zamkniętych można wysyłać w okresie od 10 marca do 29 maja 2015  roku (wydłużenie terminu).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 referatów, z czego tylko jeden referat do jednego panelu. Zgłoszenia każdego referatu wymaga każdorazowo przejścia całej procedury zgłoszenia referatu od nowa.
 4. Procedura rejestracyjna jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników III Kongresu Politologii.
 5. Prawidłowa rejestracja udziału w kongresie, w konkretnym panelu, z referatem to:
 • założenie konta w systemie i podanie niezbędnych danych
 • wybranie panelu, wprowadzenie streszczenia i zapisanie go (opcja Zapisz)
 • WYSŁANIE streszczenia (opcje Wyślij lub Zapisz i wyślij).

Zgłoszenia dla których nie zostanie wysłane streszczenie nie zostaną zarejestrowane i nie będą brane pod uwagę przy dalszej organizacji paneli.

​Szczegóły techniczne w instrukcji poniżej.

 

Ważne informacje

Wszyscy zgłaszający referat do panelu otwartego lub zamkniętego muszą przejść elektroniczną procedurę rejestracyjną. Zgłoszenie przez moderatora listy uczestników panelu zamkniętego nie oznacza zarejestrowania tych uczestników do panelu, a stanowi wyłącznie informację dla organizatorów. Osoba zgłoszona przez moderatora/twórcę panelu musi osobno przejść procedurę rejestracyjną wskazując w niej tytuł panelu zamkniętego, do którego została zgłoszona.

Aby wziąć udział w wybranym panelu dyskusyjnym III Kongresu Politologii należy dokonać zapisu online poprzez System Obsługi Konferencji.

W tym celu należy założyć swoje konto w systemie, a następnie zarejestrować się:

 

Po założeniu konta możliwe jest logowanie się do niego w celu np. modyfikacji danych i informacji o uczestniku:

Instrukcja zgłaszania referatów

 1. W systemie rejestracyjnym referat zgłaszany do odpowiedniego panelu nosi nazwę „streszczenia"
 2. W celu zgłoszenia referatu i wysłania jego streszczenia należy się zalogować do systemu i wybrać zakładkę Streszczenia, a następnie Wyślij streszczenie.
 3. Proszę wybrać zakładkę nr 2 – Autorzy i Instytucje, a następnie uzupełnić dane dotyczące Autora/ki streszczenia wraz z afiliacją instytucjonalną.
 4. Po uzupełnieniu danych proszę kliknąć Dodaj autora.
 5. Jeśli prezentowany referat ma więcej niż jednego autora, należy w zakładce nr 2 – Autorzy i Instytucje uzupełnić dane dla każdego z autorów osobno.
 6. Po dodaniu wszystkich autorów referatu należy wybrać przycisk Kontynuuj.
 7. Spośród listy podanych paneli opisanych w zakładce nr 3 – Panele należy wybrać jeden, do którego zgłaszane jest streszczenie referatu. W systemie rejestracyjnym znajduje się wyłącznie tytuł panelu oraz nazwisko moderatora panelu. Szczegółowe informacje dotyczące paneli znajdują się w plikach pdf zamieszczonych poniżej.
 8. Lista paneli składa się z dwóch części: paneli otwartych oraz paneli zamkniętych.
 9. Referat do panelu otwartego mogą zgłosić wszystkie zainteresowane osoby. Szczegółowy opis problemów poruszanych podczas paneli znajduje się w pliku Lista paneli otwartych (aktualizacja/korekta danych: 29.05.2015 r.).
 10. Referat do panelu zamkniętego mogą zgłosić osoby zaproszone do niego przez organizatorów/moderatorów. Lista osób zaproszonych do poszczególnych paneli zamkniętych znajduje się w pliku Lista paneli zamkniętych (aktualizacja/korekta danych: 22.06.2015 r.).
 11. W przypadku, jeśli temat zgłaszanego referatu nie odpowiada żadnemu ze zgłoszonych paneli otwartych należy wskazać panel "Varia". Komitet organizacyjny po 29 maja (aktualizacja terminu: 26.04.2015) stworzy z referatów zgłoszonych do panelu "Varia" dodatkowe panele tematyczne
 12. Po dokonaniu wyboru jednego panelu otwartego lub zamkniętego należy wybrać przycisk Kontynuuj.
 13. W zakładce nr 4 – Tytuł i treść należy wprowadzić tytuł referatu oraz załączyć plik z abstraktem referatu w formacie doc lub docx, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj. Abstrakt powinien zawierać tezy wystąpienia oraz krótki opis podejmowanych zagadnień. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 5000 znaków bez spacji.
 14. W zakładce nr 5 – Opcje należy wskazać czy do wygłoszenia referatu będzie potrzebny projektor multimedialny lub rzutnik folii, a następnie wybrać przycisk Zapisz streszczenie, jeśli zgłoszenie ma być jeszcze zmieniane lub przycisk Zapisz i wyślij streszczenie, jeśli zgłoszenie ma postać ostateczną i ma zostać przesłane organizatorom jako właściwe zgłoszenie streszczenia referatu.
 15. Możliwość edycji streszczenia istnieje wyłącznie w przypadku opcji Zapisz streszczenie. Po naciśnięciu przycisku Zapisz i wyślij streszczenie zmiany nie będą możliwe.
 16. Zgłoszenia, dla których nie zostanie kliknięta komenda Zapisz i wyślij streszczenie lub Wyślij streszczenie nie zostaną zarejestrowane i nie będą brane pod uwagę przy dalszej organizacji paneli.

W przypadku pytań lub problemów z wysyłaniem abstraktów referatów prosimy o kontakt z sekretariatem III Kongresu Politologii na adres kongrespolitologii@uj.edu.pl