III Ogólnopolski Kongres Politologii

Odsłony Polityki

Kraków, 22-24 września 2015 roku

 

Idea i cele III. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

 

Idea organizacji kongresów politologicznych w Polsce, zainicjowana przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, została po raz pierwszy zrealizowana w 2009 roku: w I. Kongresie Politologii, zorganizowanym przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wzięło udział ok. 700 politologów z polskich ośrodków naukowo-dydaktycznych. Trzy lata później, za sprawą Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w II. Kongresie Politologii uczestniczyło już ponad 1000 osób. Trzeci Kongres Politologii odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w Krakowie. Organizatorem głównym jest tym razem Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współdziałający z Komitetem Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych (nie tylko z jego Zarządem Głównym, ale także z Zarządem jego Oddziału Krakowskiego).

Przyjęta od początku otwarta formuła sprawia, że w kongresach brali udział przedstawiciele rozmaitych nurtów i szkół politologicznych, a także specjaliści z zakresu stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studiów nad regionami świata. Ich obecność, wspólne debaty i spory, wymiana argumentów, były wyraźnym sygnałem aktualności przekonania o potrzebie integracji zróżnicowanej, złożonej i wieloaspektowej nauki o polityce. Ten integracyjny charakter wyrażały tematy dwóch pierwszych kongresów: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie oraz Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Nawiązując do tej otwartej tradycji, temat III. Kongresu Politologii brzmi Odsłony polityki.

Przyjęty temat wyrasta z przeświadczenia Organizatorów, że współczesna politologia jest dyscypliną wewnętrznie zróżnicowaną, złożoną z rozmaitych podejść badawczych, w ramach której współistnieją odmienne szkoły i nurty badawcze, których zwolennicy poszukują i budują pomosty łączące także ich dyscyplinę i dyscypliny pokrewne, w przekonaniu, że politolog pragnący opisać, wyjaśnić, przewidzieć czy zrozumieć zjawiska polityczne powinien znaleźć wspólny język z historykiem, filozofem, prawnikiem, ekonomistą, socjologiem, psychologiem i specjalistami z innych jeszcze dyscyplin znajdowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, bo badanie polityki i myślenie o polityce nie jest sprawą jednostronną, dostępną jedynie wąsko wykwalifikowanej grupie ekspertów, lecz wymaga znajomości i wykorzystania rozmaitych metod badawczych począwszy od warsztatu humanisty, a skończywszy na statystycznych technikach nauk społecznych. Powodem takiego stanu rzeczy są „odsłony polityki", istnienie zjawiska wieloaspektowego, zróżnicowanego, historycznego, syndromatycznego, uwikłanego w różnie pojmowane wartości i zmieniającego się pod wpływem ludzkich działań. Polityka ukazuje się nam w różnych odcieniach, odmianach, wreszcie „odsłonach". Nie jest jednolita i spójna, pozbawiona wewnętrznych spękań i złożoności, ukazując się w różnych kontekstach, sytuacjach, okolicznościach, jawi się inaczej. Można na nią spoglądać z różnych punktów, różnie ją badać i różne jej „odsłony" prezentować.

Tak określony temat pozwala wskazać główne cele III. Kongresu Politologii. Należą do nich:

  • odsłanianie polityki w jej różnych odmianach z uwzględnieniem tradycyjnych badań instytucjonalno-prawnych, normatywnych, behawioralnych, przy wykorzystaniu m.in. wiedzy o stosunkach międzynarodowych, regionach, bezpieczeństwie, komunikacji;
  • poszukiwanie punktów wspólnych w refleksji nad polityką podejmowanej w ramach rozmaitych subdyscyplin nauk o polityce oraz dyscyplin pokrewnych;
  • prezentacja aktualnego dorobku polskich nauk o polityce;
  • wskazanie obszarów i zagadnień szczególnie istotnych dla współczesnych nauk o polityce.

Do udziału w III. Kongresie Politologii zapraszamy specjalistów podejmujących refleksję nad polityką, nie tylko profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i doktorantów, ale także magistrów i studentów, ekspertów i praktyków, wszystkich tych, którzy podejmują w swoich badaniach i aktywności dydaktycznej problemy związane z rozmaitymi zjawiskami politycznymi.

 

    Komitet Organizacyjny

III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii